Nyereményjáték szabályzat

„NATURTEX® 30 – SZÜLINAPI NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

1. A játék szervezője
1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Naturtex Kft. (a továbbiakban: Szervező) szervezi.
A Szervező adatai:
Székhely: 6728 Szeged, Cserje sor 9.
Cégjegyzékszám: 06-09-000913
Adószám: 10235849-2-06
Képviselő: Gellért Ákos
Telefonszám: +36 62 464 006
honlap: http://naturtex.hu
1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.
1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).
1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a https://www.naturtex.hu/nyeremenyjatek (a továbbiakban: Weboldal) oldalon kerül sor.
2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele
2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki
– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt
feltételeket,
– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

3. A játék időtartama
3.1 A játék 2019. november 15-én kezdődik és 2020. január 31-ig tart.
A 2019. november 15. napja előtt és 2020. január 31. napja után beérkezett pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadnia.
4. A Nyereményjáték leírása
4.1 A Magyarországon forgalomban lévő NATURTEX® termék valamelyikének megvásárlásával lehet részt venni a Nyereményjátékban.
4.2 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2019. november 15.
– 2020. január 31.) NATURTEX® terméket vásárol, majd regisztrál a Weboldalon és a regisztrációt követően a vásárlást igazoló nyugta/blokk/AP kódját vagy a számla sorszámát feltölti az adott Weboldalra.
4.3 A regisztrációs folyamat végén a játékosnak el kell fogadnia a Nyereményjáték szabályait és adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok).
4.4 A Weboldalon érvényesen regisztrálni a Játékosnak teljes nevének és e-mail címének pontos megadásával lehet. Opcionálisan lakóhelyének címe és telefonszám is megadható, amely a nyertesek könnyebb és gyorsabb elérését teszi lehetővé (a továbbiakban: Nyertes vagy Nyertesek). Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás vagy hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím), a résztvevő a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.
4.5 A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.
4.6 A Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt lakcím, telefonszám vagy e-mail cím megadásával. A Nyereményjátékkal kapcsolatos lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad.
4.7 Egy vásárlási nyugta/blokk/számla adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre. A Játékosok a Program során több pályázat benyújtására is jogosultak.
4.8 A Játékosnak a Nyereményjáték végéig, illetve a nyeremény átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló blokkot, amely alapján a pályázatát beadta.
4.9 A játékban valamennyi, Naturtex terméket forgalmazó partner (magyarországi üzlet + webshoppal rendelkező partner) részt vesz.
4.10 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.
4.11 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában az Ön által elhelyezett képi, szöveges, vagy bármilyen más tartalomért teljes felelősséggel tartozik.
4.12 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ideig és célból tároljuk.

5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
– 3 db wellness hétvége
– 3 db elöltöltős mosógép
– 3 db tiszai élményhajózás
– 5 db gyümölcscentrifuga
– 10 db elektromos grillsütő
– 10 db edénykészlet
– 5 db késkészlet
– 5 db botmixer
– 5 db multifunkcionális konyhai robotgép
– 55 db Naturtex termék/csomag

5.2 A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (6728 Szeged, Cserje sor 9.).
5.3 A sorsolás közjegyző jelenlétében történik a Nyereményjáték zárását követő héten. A Nyereményjáték kapcsán a sorsolás eredményét közjegyző hitelesíti. A sorsolás a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történik.

5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

5.6 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal (kivéve a saját maguk által forgalmazott termékek). A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

5.7 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A Nyertesek a nyereményüket átvehetik a Szervező székhelyén (6728 Szeged, Cserje sor 9.), vagy kérhetik a nyeremény házhozszállítását. A nyeremények átvételének feltétele személyi igazolvány és lakcímkártya személyesen történő bemutatása, és hozzájárulás azokról történő másolat készítéséhez.

5.8 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).

5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.

5.10 Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult, vagy a nyereményt meghatalmazottja veheti át.

5.11 A nyeremények kiküldésére és/vagy személyes átadására 2020. február 15-ig kerül sor. A nyeremények kiküldését a Szervező bonyolítja le, saját költségén. A Szervező részére a Nyeremény postázással megadott postacím téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli.

5.12 A nyereményt a Nyertes, vagy helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) vagy más, teljes bizonyító erejű, magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

5.13 A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk/nyugta/számla bemutatásával/beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek

5.14 A hamisított vagy manipulált blokkok/nyugták a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Programban résztvevő blokkok/nyugták érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

5.15 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

5.16 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

5.17 A Játékos pályázata beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6. Tartaléknyertes

6.1. A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek.

6.2 A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.
7. Adózás
7.1 Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet megfizeti.
7.2 Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Játékost terheli (ide tartozik pl. a Résztvevő irányából indított telefonhívás költsége, stb.).
8. Játékszabályzat módosítása
8.1 Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosításához. Amennyiben a Játékszabályzatot módosítjuk, akkor erről előzetesen e-mail címére küldött értesítésben tájékoztatjuk. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően módosítja vagy visszavonja hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.
9. Egyéb rendelkezések
9.1 A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint.
9.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.
9.3 A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is lehetnek.

Szeged, 2019. október 1.
Naturtex Kft.